Paguaj në degët e VllesaPagesa

Shkarko VllesaWallet

appstore
google-play
 • PAGESAT E FATURAVE TË RRYMËS

  Paguaj faturat e rrymës (KESCO) me 0 Provizion.

 • PAGESAT E GJOBAVE NË TRAFIK

  Pagesat e gjobave në trafik mund ta bëni në degët tona me provizione minimale dhe gjoba fshihet direkt në sistemin e policisë. Nëse pagesa realizohet brenda 15 ditëve nga data kur keni marr gjobën, ju paguani vetëm gjysmën e saj.

 • PAGESAT PËR UNIVERSITETET PUBLIKE

  Paguaj të gjitha pagesat për Universitet me provizion 0.50 €

  – Pagesat për semestër,

  – Pagesat për Provime,

  – Pagesat për qendrën Studentore,

  – Pagesat për Bibliotekë,

  – Pagesat për çertifikat diplome, etj..

 • PAGESAT KOMUNALE

  Paguaj të gjitha Komunale me provizionet më të lira në treg.

  – Pagesat e Tatimit në Pronë,

  – Taksat e ndryshme Komunale, etj..

 • PAGESAT PËR PASAPORT LETËRNJOFTIM

  Të gjitha pagesat për pajisje me dokumente personale mund ti realizoni me provizione minimale.

  – Pagesat për Pasaporta,

  – Pagesat për Letërnjoftim,

  – Pagesat për Vula Apostile,

  – Pagesat për Patent Shofer, etj..

 • PAGESAT PËR NDËRMARRJEN PUBLIKE BANESORE

  Të gjitha pagesat për ndërmbarrjen Publike Banesore,

  – Pagesat e Faturave të Qirasë,

  Pagesat për Mirmbajtje, etj.

 • PAGESAT E FATURAVE TË UJIT

  Paguaj faturat e Ujit me 0 Provizion për të gjitha Ujësjellset Rajonale (KRU Prishtina, Gjakova, Hidrodrini, Hidromorava dhe Hidroregjioni Jugor.

 • PAGESAT E TATIMEVE

  Pagesat e tatimeve në degët tona kushtojn më lirë, dhe pa humbur kohë. Paguaj të gjitha obligimet tatimore,

  – Pagesat për Tatimin në Vlerën e Shtuar TVSH,

  – Pagesat për Tatimin në të Ardhura Personale,

  – Pagesat për Tatimin në të Ardhura të Koorporatave,

  – Pagesa për Kontributet Pensionale etj.

 • PAGESAT PËR TELEFON, TV DHE INTERNET

  Paguaj rimbushjen e telefonit, Internetit dhe TV me 0 Provizion për të gjithë operatorët në Kosovë (Vala, Kujtesa, Ipko).

 • PAGESA PËR REGJISTRIMIN E AUTOMJETIT

  Paguaj Regjistrimin e Automjetit në lokacionet tona me provizione minimale.

  – .Taksat për Regjistrim të automjetit (DRA, TRR, TE),

  – Polisat për Sigurimin e Automjetit (TPL dhe TPL+),

  – Taksën Komunale, etj.

 • PAGESAT PËR PATENT SHOFER

  Të gjitha pagesat për pajisje me Patent Shofer,

  – Pagesa për Test,

  – Pagesa për Vozitje, etj.